A kör honlapja

Art.Pagony

Kedves Olvasóink, akik megtisztel- nek bennünket, hogy mostantól már nem csupán honlapunk, de blogunk olvasói, nyomkövetői is lesznek!

Szeretettel köszöntjük s vitára, be- szélgetésre várjuk Önöket, hiszen a blog, ha jól sejtjük, interaktív műfaj, hogy e "modernségében" immár nem kevéssé elcsépelt, jelentésvál- ságban szenvedő kifejezéssel éljek. Mi, ahogy ezt, kedves Olvasónk, láthatja honlapunk tartalmait kö- vetve, a szakmai-tudományos kö- zelítések, tájékozódások és be- szédmódok hívei vagyunk: ez tartja össze, ez a törekvés, önképzőkö- rünket immár hetedik esztendeje.

Terveink szerint tehát beszélgetni, beszélni, kérdés-feleletben gon- dolkodni fogunk e lapokon, s tesz- szük ezt nyilvánosan, az Önök hoz- zászólásait is várva -- ugyanakkor csakis tárgyszerűen: heti temati- kánkhoz, választott szakterülete- inkhez kapcsolódva, órai anyaga- inkat mind szélesebb körben bőví- tendő.

Erre a kalandos útra hívnánk Önt is, kedves Olvasó -- s most már: Írótárs, hétről hétre!


Cserjés Katalin, a Kör vezetője
SZTE BTK Modern Magyar Irodalom Tanszék oktatója

Címkék

2019. október 8. kedd

2019.10.08. 20:54 muvtkorhmv

 

  

Bizonyos okokból, csak sebtében….

Az elmúlt alkalom csúcsteljesítménye ma kiegészült Máriánk előadásának folytatásával: ha lehet valami még jobb, ez az volt. Nem a túldicsérés szándéka vezeti a tollforgatót, hanem annak örömteli belátása, hogy a Csoport tagjai közül nem egyen képesek kiemelkedően igényes, szakmailag kifogástalan előadást összeállítani és tartani; 2. hogy a Csoport többi tagja, kiváló, valamivel csendesebb barátaink és munkatársaink képesek ezeket az előadásokat mély figyelemmel, érdeklődéssel és meg-értéssel követni!

A mai napon mindez Rubens és Rembrandt festői tálentumának, inspirációinak, életrajzuk összevetésének tükrében történt, rengeteg, meggyőző, a kérdéseket problematizáló festmény segítségével.

Jövő héten Zsuzsink következik, a harmadik Rembrandt-grafikai órával…

Szólj hozzá!

2019. október 4. péntek

2019.10.05. 22:54 muvtkorhmv

 

 

Csak kedves Csoportomnak, s nem önhittségből írom (s ama ritka pillanatok ezek, amikor E/1-ben). A legutóbbi órák előadásai (Ormos Zsuzsink Rembrandt grafikus művei, rézkarcai-hidegtűi-metszetei és ma Máriánk Rubens contra Rembrandt nagyívű, párhuzamos előadása: áttekintése, összevetése, beágyazva a térség földrajzába, történelmébe és vallástörténetébe, sok-sok igen komoly olvasmányt felvonultatva) --, nos, mindezen előrehaladások azt mondatják velem: nem biztos, hogy jelenleg van Magyarországon másik ilyen, bár „amatőr”, nem szakmai kezdeményezésű, nem szakmabéliek közül szerveződő, de az idők során a szakmai komolyságot és igényességet ennyire magáévá tévő másik művészet-közvetítő, művészeti korokat s műtárgyakat áttekintő, műelemző kör – sem fiatalokból, sem időskorúakból.

Nagy öröm nekünk, hogy az eltelt közel 15 év alatt ide jutottunk: megküzdöttünk a szakmai igényességért, a lektűr, a felületes vélekedések elutasításáért, s az előadói kvalitások javításáért, a képkeresés és kiválasztás, prezentáció magas szintjéért.

Élvezet és komoly tanulság volt a mai alkalom: együtt láttuk a két utolérhetetlen, egy időintervallumban, egy térségben élt, s egymástól mégis radikálisan különböző művészóriást.
Köszönjük előadónknak; előadóinknak!

 

Szólj hozzá!

2019. szeptember 27. péntek

2019.09.28. 09:19 muvtkorhmv

 

 

Talán eddigi előadásaink közül egyik legtartalmasabb, legnehezebb és -izgalmasabb hangzott el máma délelőtt, mégpedig Zsuzsink tolmácsolásában: Rembrandt grafikus munkáiról, rézkarcairól, metszeteiről, hidegtűiről; s mindezek mellé a pontos, megértető technikai magyarázatok, szemléltetések! Ez volt e tárgyban a második óra (elröppent, mint a szélvész!), következő alkalom Máriánké, változatosságképpen Rubenset is bevonva a vizsgálódásba, s aztán ismét egy – lezáró – grafikai fejezet!

Ezt követően viszont kakukktojás iktatódik a Pagony munkásságába, mivel egy Madách-téma nyomán a „szöveg köldökéről” („az álom köldöke” Sigmund Freud metaforája) lesz szó másfél órán át, nem nélkülözve a képzőművészeti példákat sem… S ha Csoportunk igényli, egy újabb foglalkozás Hérakleitost, az „Epheszoszi Homályost”, a „Síró Filozófust” is érintheti, ki oly sokat, s oly megrendítően szólt a Logosról és a Tűzről… Meg ama bizonyos Patakról!

 

Szólj hozzá!

2019. szeptember 20. péntek

2019.09.20. 21:00 muvtkorhmv

 

 

Régóta várjuk már epekedve, hogy Ormos Zsuzsink megszólaljon végre Rembrandt grafikáiról: rajzairól, rézkarcairól, krétáiról, metszeteiről… S ahogy gondoltuk és reméltük, mondandójának negyedére ha elég volt e mai alkalom, így jövő héten folytathatjuk az ismerkedést e kimeríthetetlen realizmusú, beszédet és írást helyettesítő világgal, ahol a Mester elképesztő rajztudásához kerülhettünk még közelebb. S olyan kalauztól hallhattuk mindezt, ki maga is művész, grafikus, ismeri az emlegetett eszközök használatát!

De sőt, a Csoport még eszközbemutatót is kapott, kézbe vehetett fémlapokat, keménytűket, rajzolhatott és kapirgálhatott kedvére.

Sosem felejtjük e mai órát, s várjuk a folytatást: Rembrandt képi világa kimeríthetetlen, s ma megláthattuk a Tékozló fiú kezdő-rajzait, finom, célba találó felvázolásait is.

 

Szólj hozzá!

2019. szeptember 13. péntek

2019.09.13. 22:02 muvtkorhmv

 

 

Antóniánk ma ismét kitett magáért, és az egyik örök-nagy témán, a Tékozló fiú bibliai történetén keresztül tudott újat, új nézőpontot mutatni a mindig-figyelmes, mindig-jelenlévő Pagonynak.

Legutóbb Ábrahám és Izsák történetét hallgattuk, és mindkét nagy példázat esetén úgy éreztük, méltán, hogy rólunk van szó: bizonyos értelemben és bizonyos mértékig „tékozló fiúk” vagyunk valamennyien. De a megtért gyermeket fogadó apák is, sőt az értetlen, sértődött, a szeretet útját kereső bátyák is mi vagyunk olykor.

Mindezt Rembrandt két, egymástól egészen elkülönböződő képben mutatja meg: az egyik egy grafikai lap, a másik a híres, túlszárnyalhatatlan erejű festmény. Antónia vezetésével e műveket (s más kezektől származó társaikat) analizáltuk, ha tetszik, lélektanilag is, a mai órán,

hogy mindemellett a költészetnek is helyt adjunk: Gézánk Juhász Gyulától olvasott fel töprengésre késztő költeményt,

de óra végén meghallgattuk a magyar irodalom egyik legnagyobb súlyú költeményét is: Pilinszky János Apokrifjét, ahol a Végítélet hajnalán indul a magányos Virrasztó, hogy még utoljára, egyszer hazatérjen a szülői házba, s ott, a pusztulás küszöbén, megtegye utolsó kísérletét az egy életen át vágyott párbeszédre Istennel. Akár Ady Sion-hegye alatt – a kísérlet itt is, most is meghiúsul. Másért, és másként, de jóvátehetetlen véglegességgel…

Szólj hozzá!

2019. szeptember 6. péntek

2019.09.07. 08:03 muvtkorhmv

 

 

 

 

Ismét Rembrandt, méghozzá több ószövetségi témával és – Editkénk szokott nagyszerű, gondolatébresztő előadásában. Sőt: a tárgyat problematizáló, vitára, beszélgetésre sarkalló, véleményeket szembesítő elővezetésben… Ábrahám áldozata, Bélsazár lakomája, Mózes és a kőtáblák összetöretése, Bálám szamara… Minden témát, háttérben (előtérben) a Rembrandt-képekkel – hosszan hallgattunk volna még, a meghökkentő (értetlenségünkben-éretlenségünkben megmosolyogtató) rabbinikus magyarázatokkal együtt. A Csoport mind figyelmesebb, árnyaltabb befogadó! És alkalmazkodóbb is: mától péntekenként mindig délelőttönként fogunk találkozni, így megmarad előttünk a hosszú nap, s a ránk esteledő őszi szürkületet, a kátyú- és árok-kerülgető homályt is elkerüljük.

Rembrandt kimeríthetetlen: legközelebb Antóniánkat hallgatjuk a Tékozló fiú ezer arcából, utána pedig a Mester grafikai munkássága következik Ormos Zsuzsink tolmácsolásában, reméljük, jó pár foglalkozáson keresztül…

Szólj hozzá!

2019. augusztus 30. péntek

2019.08.30. 17:26 muvtkorhmv

 

 

És ez volt ma az utolsó nyárhavi óra… Mostantól mindig délelőtt lesz a foglalkozásunk; mostantól még sokáig lesz Rembrandt a témánk; mostantól is változatlanul egységet alkot a Csoport, és mit sem veszített érdeklődéséből: a csoda folytatódik…

Ma vegyes prezentációban ismét a leideni-amszterdami mester állt a középpontban, általa és révén pedig most a könyv, az Ő híres könyves képei a sok prófétával és prófétanővel, illetve Hanna-, ill. Anna prófétanőként megjelenített csodálatos édesanyjával. Szerepelt azért Van Gogh is mint olyan, akinél a könyvcsendélet belső tájjá válik és önarcképpé. És szerepelt volna El Greco, Cézanne, Kohán György és sokan mások is, ha az előadó, szokásához híven, nem tervezte volna bemutatóját kb. három-négyszer olyan hosszúra, mint amennyi idő rendelkezésre állt. És akkor még Borges Bábeli Könyvtárába, Danilo Kis A holtak enciklopédiájába, Németh Gábor Akragaszába, sőt Vörösmartynk Gondolatok a könyvtárban-jába is belelapoztunk volna… Így „csak” Thomka Beáta labirintikus szövege kerülhetett mint extra szóba, benne a Ninivei Könyvtárra tett utalás és Anselm Kiefer óriás könyv-installációi a berlini Hamburger Bahnhof kortársművészeti múzeumban… Innen folytatjuk jövő héten, illetve Editként Jób-témájától, Eszter-témájától…

Szólj hozzá!

2019. augusztus 23. péntek

2019.08.23. 22:41 muvtkorhmv

 

 

 

Lassan végéhez közelít a nyár, s mi mindegyre Rembrandtot csodáljuk. Ma például hites társainak, Saskiának és Hendrickjének változatos portréit szemléltük Ancikánk prezentációját és magyarázatait követve, de döbbenetes képeket láttunk Corneliáról, az agg édesanyáról is (kinek neve aztán három leányunokába is átörökítődik, s kinek alakmása később Hanna prófétanőként jelenik meg a festményeken), illetve a gyönyörű, ifjú Titusról is, akinek tehetsége tán felért volna édesapjáéval, ha megéri, hogy felnőtt művészként próbálja ki magát… Ez ifjúi halálok, melyek az utolérhetetlen Rembrandt sorsát kísérik! Mára ez szinte felfoghatatlan, elborzaszt: miként lehetett ilyen fokú bizonytalanság, ekkora korai halál-faktor mellett létezni, élni, szeretni – alkotni?!

Különös megállapításokat tettünk ma a Rembrandt-feleségek arcképeinek szemlélése-, az asszonyok vonásainak azonosíthatósága kapcsán. Kiúsznak, kicsúsznak kezeink közül e gondviselő, jóságos, hűséges és tán alkatilag vidám, életre termett Hölgyek: sem arcvonásaik, sem személyiségük nem rögzíthető. Változékony, mozgékony minden, amiként az egész óriási festői életmű is az!

Folytatjuk a kutatást, a búvárkodást – a nyár utolsó alkalmán Rembrandt könyv-ábrázolásaival.

Szólj hozzá!

2019. augusztus 16. péntek

2019.08.17. 09:59 muvtkorhmv

 

 

A mai augusztusi reggelen ismét Juditunkat hallgattuk, aki Rembrandt prófétáiról beszélt nekünk, vetítés kíséretében. Rembrandt, tudjuk, igen közel állott a Bibliához, kivált annak ószövetségi könyveihez. Maga, vallásos elkötelezettségére nézve, talán mennonita volt, de zsidókkal vette körül magát, őket festette, élete jelentős részeiben zsidó negyedben lakott. Az ószövetségi próféták, nazírok, bírák, királyok, vezérek, hősök, pátriárkák élete, sorsa, tettei kivált érdekelték. Ebből néztünk meg egy erős válogatást, ahol Jutkánk jóvoltából mind festményt, mind rézkarcot nem egyet láttunk, melyeket korábban sosem.

Az óra utolsó harmadában a Bírák Könyvébe pillantottunk bele, keresve a zsidó nép ősidejének első vezetőit, hogy majd továbbléphessünk a Királyok és Próféták kora felé.

Szólj hozzá!

2019. augusztus 9. péntek

2019.08.10. 13:44 muvtkorhmv

 

 

 

Rendhagyó, igazi nyári óra volt a mai is: városi séta, tárlatnézés vezetéssel, videó és teljes bemutató Ihász Katikánk múlt órai személyes fotó-galériája után szakszerűen, kedves akcentussal, hivatalosan – erről az óriásvárosról, Szentpétervárról, másfél órában!

Roppant gazdagság, elmondhatatlanul tág, széles horizontú történelmi múlt, hatalmas méretek, kitáruló terek, arany, márvány, kupolák, vízesések, szobrok, múzeumok, szökőkutak, barokk és klasszicizmus egyvelege, kincsek a világ minden tájáról, pompa, lenyűgöző szépség a Néva torkolatánál, a nyílt tenger kapujában… „Ablakot nyitni Európába!” – amiként Nagy Péter cár mondta volt, mikor városépítő terveit fogalmazta. E terv kivitelezéséért semmi sem volt neki drága: a cári kincstár --, s az emberélet sem!

Aki pedig valaha „oroszos” volt csoportunkban – ámulva, meghatottan idézte régmúlt, mélyre süllyedt, történelem-elfedte emlékeit e valaha politikailag (sajnos) oly közeli, különös óriás-birodalomról, II. Katalin cárnő erőteljes (kultúr)politikájáról.

Következő órán visszatérünk Rembrandthoz, közelebbről: próféta-ábrázolásaihoz!

 

Szólj hozzá!

2019. augusztus 2. péntek

2019.08.04. 10:53 muvtkorhmv

 

 

A Pagony Naplójának szorgos és figyelmes készítője, vezetője, a mindig a legelső sorban ülő, onnan figyelő, sosem hiányzó Ihászné Katikánk kért ma szót a foglalkozáson: pár hete lezajlott szentpétervári útjáról számolt be saját fényképeivel illusztrálva mondandóját. A bemutatót különösen személyessé és meghatóvá tette, hogy Katikát e nagy útra Családja, Gyermekei hívták meg, születésnapi ajándékként…

Bennünk, a prezentáció nézőiben emlékek csapongtak e távoli, tengerparti, nagy múltú, széles irodalmú óriásvárosról: többen jártak is ott évtizedekkel ezelőtt, sokan beszámolókra emlékeztünk barátaink, a közelmúlt turistái révén.

Ami mindenekelőtt megérinti a nézőt, az a város óriási mérete, távlata, sugárútjainak, tereinek, csatornáinak széle-hossza, grandiózus, pompázatos építményeinek roppant volta, távolságai. S ott vannak hozzá a „fehér éjszakák”, a nyári időszakban soha-le-nem nyugvó, kísérteties fénnyel világló Nap. S ott van a barokk – utóbbi éveink hű kísérője, mely most a nemes klasszicizmussal társul s a műtárgyak páratlan világával. Emlékezünk arra is, mit jelentettek El Kazovszkij festőművésznek az Ermitázs görög-római szobrai; s mindaz a kép, szobor, melyeket mi magunk láttunk már reprodukcióban e múzeumból.

Katikánk beszámolója lélekmelegítő és informatív volt. Jövő alkalommal egy másfél órás ismeretterjesztő film követi majd; egy távolabbi időpontban pedig, reményeink szerint, Szalma Jutkánk „orosz barokk” prezentációja…

Szólj hozzá!

2019. július 26. péntek

2019.07.28. 10:20 muvtkorhmv

 

 

Szilágyi Kláránk ma igazi nyári extrával örvendeztetett meg bennünket: hírek a műkincs-piacról, hihetetlenül, értelmezhetetlenül magas, elképzelhetetlen árak, melyek, legalábbis benyomásaink szerint, nem szükségszerűen esnek egybe a műtárgy minőségével… Megdöbbentő, hiszen mi, a Pagony, a nagy súlyú, esztétikailag is lenyűgöző műalkotások, gyönyörű festmények miatt járunk e Körbe péntekenként, s e szépségeknek nem érezzük soha számszerűsíthetőségét…

Ámde Klára előadása mindnyájunkat megragadott, leginkább talán a két szélsőség: az oly sokáig ismeretlen, azonosítatlan Leonardo-festmény, illetve Hirst „cukiságai” (hasonlóra pettyezett számolatlan „festménye”), s a hozzájuk fűzött frappáns kommentár!

Jövő héten Szentpétervárral folytatódunk Ihász Katikánk útibeszámolója révén.

Szólj hozzá!

2019. július 19. péntek

2019.07.19. 17:45 muvtkorhmv

 

 

 

Bizony, a mai alkalommal a Pagony szilvástortát fogyasztott, bepótlandó és jóváteendő azt a szilvásváradi málnás tortát, melyet az élet kifürkészhetetlen csapdái miatt a Csoport vezetőjének a tetthelyen megenni nem volt módja…

Tortaevés közben pedig más, intellektuális élvezetek is várták ma  (ismét, mint minden alkalommal) a Pagonyt: Rozgonyi Piroskánk pompás prezentációja tájékoztatott és avatott be bennünket a nagy Rembrandt körül megjelenő többiek munkásságába: elődökbe, festő-társakba, tanítványokba, későbbi utódokba s életművükbe. Sok – számunkra többségében ismeretlen, vagy csak névről ismert holland festő, kortárs, előd és utód, akikre most erős fény esett, s örömteli meglepetéssel láttuk, micsoda izgalmas, nagy művek születtek az ő kezük alatt is. Nemcsak a Himalája csúcsai vannak, érzékeltük már többedszer munkálkodásunk során – jó látni, hogy a második- és harmadik vonal-bélieknek, az ún. „kismestereknek” is mekkora becsületük kell legyen!

S az óra során, észrevétlenül, már jövő évi nyílt foglalkozásunk anyaga is formálódni kezdett…

Szólj hozzá!

2019. július 9. kedd

2019.07.10. 22:41 muvtkorhmv

 

 

 

A kirándulások miatt rendhagyó napon, de épp a szilvásváradi kirándulás programját részletezendő gyűltünk ma össze. Bagi Marika, Forrai Erzsike (most debütált új tagunk), Szalma Jutka és a Kör vezetőjének bemutatóiban felvillant, követhetővé vált, amit szép utunkon látni fogunk: a karsztvidék, a Szalajka völgye, a Fátyol-vízesés, a Lipicai ménes és környék kastélyai, múzeumai, templomai, természeti kincsei.

Magyarország „vadonjában”, azaz legnagyobb kiterjedésű erdőségeiben fogunk kószálni, karsztforrások és barlangok, víznyelők közt és lópata-érlelő kövecses talajon -- egy vidéken, ahol a természet bőven hintette javait, s az ősi ember is szívesen telepedett meg rajta.

Néhány nap múlva mindezzel személyesen is szembesülünk, s ha szerencsénk van, meghallhatjuk egy hajnalon a „barokk lovak” pazar futását odafentről, a téli szállásokról…

Szólj hozzá!

2019. július 5. péntek

2019.07.05. 22:35 muvtkorhmv

 

 

Ormos Zsuzsink teljesítette múlt órai ígéretét, és befejezte a Rembrandt-önarcképekről tartott előadás-kettősét, mindnyájunk örömére. Kiváltképp egy kései, Londonban található arcképről esett sok szó, ahol a háttérben két kitöltetlen, épp csak körülrajzolt óriási kör keretezi, ill. közöli a festő mondhatatlan, utánozhatatlan figyelmű arcát. És volna még itt valami, amit lényegében nem látunk, de elhiszünk Rényi professzornak – egy festővászon eleje (csupán sarka által jelezve alig láthatóan), melyen a két kör-rajzolat volna felfestve, Giotto hajdani köre nyomán mint az önarckép háttere… Hát erről a rejtelmes értelmű képről értekezik honlapról letöltött előadásában Rényi András, s ezt hallgattuk meg a mai órán. Képzeletben összevetve a problémát a Las Menínas felénk magát soha meg nem mutató óriásvásznával, illetve Magritte belga szürrealista néhány inspiratív és provokatív képével.

Legközelebb a mese a szilvásváradi kis útról fog szólni, utána pedig Szentpétervár barokkjával és személyes emlékeivel folytatjuk: utóvégre is – nyár van! Jöhetnek az extrák!

 

 

Szólj hozzá!

2019. június 28. péntek

2019.06.28. 17:07 muvtkorhmv

 

 

Ahogyan vártuk és reméltük is, Ormos Zsuzsink egy frenetikus Rembrandt-önarcképek előadással lepett meg bennünket ma. Az előadó felhasználta a nagy magyar Rembrandt-kutató, Rényi András egyik nyilvános előadását, melyet majd mi is igyekszünk meghallgatni, a Csoporttal együtt.

Egymástól igen eltérő vélekedéseket hallottunk az évszázadok óta világhírű mesterről, ellentétekkel teli életéről, kimondhatatlanul súlyos életművéről. Nem szerette magának a hírverést, egyszerűen élő, a lentet és a fentet egyaránt ismerő ember volt. Ismerte a dicsőséget; ismerte a nyomort. A „festészet fejedelme” állítólag úgy rajzolt-festett, mint előtte soha senki. Vannak, akik hibáit keresik… Mi ámulva csüggünk művészetén!

Önarcmásai pedig hol hirtelen indulatú ifjúnak; hol boldogan mulató fiatal férjnek; hol árnyékban rejtőző kis csavargónak, hol tekintélyes művésznek, vagyontárgyak birtokosának vallja magát képein. Kiismerhetetlen, és roppantul vonzó! Mint minden, ami őutána maradt…

Szólj hozzá!

2019. június 18. kedd

2019.06.28. 17:06 muvtkorhmv

 

 

Érettségi elnöki elfoglaltságok miatt a Pagony e héten kedden találkozott, s immár a „nyári időszámítás” szerint, délelőtt.

Szlávikné Irénke folytatta Rembrandt-beszámolóját, s most már a művészpálya második szakaszát fedezte fel a Csoport előtt, beszélve Saskiáról, Hendrikjéről, a megrendelőkről s majd a megrendelők hiányáról,

mindenekelőtt pedig rengeteget vetített, hihetetlenül sok Rembrandt-képet megnéztünk most már…. „Csupán” a rendszerezés a dolgunk, az okok megkeresése, a változások kikutatása: dicsőség, siker és mélybe hullás egy művészóriás életpályájába szőve.

Szinte az egész életmű lepergett már előttünk, s a most következő kisbeszámolóktól igazi mélyelemzéseket várnánk!

Szólj hozzá!

2019.június 14. péntek

2019.06.15. 08:45 muvtkorhmv

 

 

 

Szlávik Irénke alapos, körültekintő előadása és gazdag ppt-je kalauzolt ma bennünket erős részletességgel a Rembrandt-életrajz útvesztőiben. Egy molnár 8. gyermeke! Sosem lépte át Hollandia határait. Ki tudja, milyen mélyvilági vonzalom kötötte oly sok szállal a zsidó, szefárd, marannus népcsoporthoz s az Ószövetséghez? S mi kötötte őt a mennonitákhoz, szociánusokhoz? Már az életrajz első fele felvetette e kérdéseket, de az életműben történő elmélyülés még csak most következik.

Beszéltünk a Doktor Faustus c. rézkarcról és A lengyel lovasról is, hogy jövő alkalommal az életrajzon túl sort kerítsünk például a Péter háromszor megtagadja Jézust című vászon elemzésére.

Talán mégiscsak Rembrandt a világ legnagyobb festője?!

Jövő márciusra minden bizonnyal kiderül…

Szólj hozzá!

2019. június 7. péntek

2019.06.08. 11:28 muvtkorhmv

 

 

Valóban lenyűgöző előadást hallhattunk tegnap Amszterdamról Szalma Jutkánk bemutatásában, vetítésével. Eltöpreng az ember, hová messziségbe jutott a 14 esztendő alatt Pagonyunk, hogy efféle bemutatók, részletes keresések, aprólékos, mindenre kiterjedő s választ megkísérlő (vagy a válasz -- egyelőre -- hiányzó voltára pontosan rámutató) prezentációk, előadások, elemzések szülessenek.

Jó néhány óra telt már el Rembrandt tanulmányozásának előkészítésével, képei (drága jó Lajosunk prezentációi révén és Piroskánk széles feltárásaival) jelen vannak minden tagtársunk képzelete ernyőjén. Így most, amikor Szlávikné Irénke hozzálát két órán át az életpálya s a személyiségrajz bemutatásához – bizonyosak lehetünk benne, hogy méltóképpen láthatunk ezt követően a festmények taglalásához.

De ne feledjük: rövid nyári utunkra, Szilvásváradra is készülnünk kell kis bemutatóval…

 

Szólj hozzá!

2019. május 31. péntek

2019.06.02. 20:20 muvtkorhmv

 

 

 

Gézánknak köszönhetően, ma megleltük Rembrandt magyar alteregóját, s nem a barokk idejéből, hanem a Boldogult Békeidők századfordulójából. Bródy Sándorra kell gondolnunk, akit a nagy festő személyes okokból, vélt vagy valós élethasonlóságok okán foglalkoztatott, s egy novellaciklusban megelevenítette nem evilági, mégis élő alakját, fátyolos asztráltest-alkotó ecsetjét, képzeletét, mint azt látni is volt módunk…

Természetesen, a magyar író átköltötte, a maga képére formálta a nagy holland karakterét, de mi ezért nem haragudtunk rá egy szemernyit sem! Géza több novellát is felolvasott nekünk, s aligha jutott eszébe bárkinek is, hogy kételkedjék abban: Bródy hitelesen ábrázolta-e a rendkívüli flamand mestert, s hogy miként élte meg élete „nagy hinta-játékát”, melynek vége mégis a nyomorúság és halál lett.

Élő, eleven művészetével azonban, lám, nekünk is módunkban áll foglalkozni. Legközelebb Amszterdamot vizsgáljuk végig: Rembrandt élete fő színterét, Szalma Jutkánk képes bemutatója segítségével.

Szólj hozzá!

209. május 24. péntek

2019.05.31. 11:08 muvtkorhmv

 

 

Ha még nem is a Rembrandt-ciklust megíró Bródy Sándorról, de Rembrandtról azért beszélgettünk, beszéltünk, vetítettünk e heti óránkon. Részben Piroskánk Holland Aranykorának képeit szemléltük meg végig, a többszöri ismétlés által egyre jobban elmerülve, elmélyülve Rembrandt világában; de tettünk elmúlt óránkhoz kiegészítéseket is. Így került sok a batávok kilétének érintésére, melyből aztán az hüvelyeződött ki, hogy bárhol érintünk is meg egy témát, szinte befejezhetetlenné, lezáratlanná válik pillanatok alatt: tovagyűrűzik, és újabb keresésre sarkall. De hisz épp ilyen kereső-fajta társaság a mi Pagonyunk!

Kedvcsinálóként belekezdtünk Bródy Sándor munkásságába is, hogy előkészítsük a terepet a Rembrandt-ciklus előtt.

Továbbá Zumthor nagyszerű könyve nyomán képek sorát néztük meg a jellegzetes holland tájról, beszélve vizeiről, időjárásáról, felhőiről, egéről --, hogy jobban átláthassuk, micsodás földön is született meg Rembrandt életműve.

Hősünk életrajzával még adósak vagyunk. Bródy Sándor után ez következik!

 

 

Szólj hozzá!

2019. május 17. péntek

2019.05.22. 17:12 muvtkorhmv

 

 

 

Németh Katink ma Rembrandt felé vezetett bennünket. Először alaposabban megtekintettük a Medeia-karcot: Katink láthatóvá tette a parányi műremek több fontos, eleddig homályban bolygó részletét, s így a lap „erős kép”-jellege még csak kidomborodott!

Ezután a festői mikroklíma követése, a rembrandti életmű beágyazása következett, sok-sok képpel, festészeti környezetrajzzal, köztük e furcsa ember, e hányatott sorsú, zseniális művész önarcképeivel. Melyekről, tán nem is oly soká, Ormos Zsuzsink fog beszélni. Saskiáról és Hendrickjéről pedig Ancikánk…

Végül Piroskánk keze által a Holland művészet Aranykora című, 2014-es nagy tárlat képein futottunk -- ha nem is végig, de egy jó darabig; így töltekezve fel immár mind jobban a rembrandti életművel. Hiszen a sok okos beszéd mellett mégiscsak a festmények birtokba vétele, alapos megszemlélése a fő cél!

Várjuk a sillabusz üres témáira a szíves jelentkezőket!

Szólj hozzá!

2019. május 10. péntek,

2019.05.10. 21:48 muvtkorhmv

 

 

Szeretett Csoportunk egy része máma „barangolt” a vásárhelyi Barangolókkal, Ormos Zsuzsinkkal, de épp elegen maradtunk ahhoz, hogy a Közösségi Héten vendégül láthassunk néhány kedves helybéli érdeklődőt. A „műsor”, melyet számukra Bagi Marikával és Rozgonyi Piroskával összeállítottunk, úgy reméljük, adott egy keresztmetszetet tevékenységünkről, legutóbbi nagy témáinkról, gondolkodásunk irányából. Piroskánk Dionüsszosz-Bacchus-prezentációja áttekintette e szélsőséges, izgalmas témát mind mitológiailag, mind festőileg Leonardótól, Caravaggiótól és Rubenstől egészen Emil Nolde expresszionista válaszáig a bor-mámor-isten kérdésköreire, s volt itt muzsika is, hallgatnivaló! Belenéztünk Rembrandt ürügyén az „erős kép” és pátoszformák témakörébe Rényi András s a parányi Medeia-karc ürügyén.  Végül pedig, ismét csak szép muzsika kíséretében, egy nagy Feltámadás-prezentációt lapoztunk végig, sok-sok már ismert, s néhány sosem látott különleges kép birtokba vételével. Ismétlésnek, kedvcsinálásnak, szinten tartásnak is jó volt e foglalkozás, s örültünk vendégeinknek is.

Jövő héttől megkezdjük a Rembrandt-életrajzzal való ismerkedést, Gerle Katink remélt és hitt kalauzolásával…

 

Szólj hozzá!

2019. május 3. péntek,

2019.05.05. 20:18 muvtkorhmv

 

 

 

E szép május eleji napon visszaemlékeztünk nagyszerű nyugat-magyarországi és ausztriai kirándulásunkra, és megosztottuk emlékeinket itthonmaradott Csoporttársainkkal, mégpedig Szalma Jutkánk friss fotó-galériája és közös (némileg kaotikus, de informatív) mesélés által. Lenyűgöztük Társainkat a magaslatokkal, várakkal és kastélyokkal, melyeket bejártunk, s utána még Marikánk hiánypótló szobor-azonosítóját is megtekinthettük Zalaegerszeg tartományából. A Riegersburgi Kastély és „boszorkány”-úrnője annyira foglalkoztatott bennünket, hogy kértük Zsuzsinkat, a meglévő prezentáció nyomán tekintsük még egyszer végig e rémisztő sasfészek nevezetességeit, történetét, azonosítva a kép-galériával a valóságban látottakat. Gyönyörű és tartalmas út volt – köszönet a szervezőknek!

Most pedig, nincs más hátra, el fogjuk kezdni még a nyár beállta előtt a nagy Rembrandttal történő egyéves ismerkedést…

 

Szólj hozzá!

2019. április 17. szerda

2019.04.18. 08:27 muvtkorhmv

 

 

Szerdai, bepótló nap, Húsvét előtt, nagyszerű, oldott hangulat. Mondhatni: csipogott a Csoport. Ámde nem akármin, hanem a Szalmus-Editke kettősében továbbított, Ormos Zsuzsink és Bodránk közvetítette Riegersburg sasfészkén a messze levegőben, a grazi úton. Na, ide szeretne kis Csoportunk mindenáron felmászni, méghozzá – mint igazi kihívás – gyalogosan! A férjfaló, hitestársait szépen egyformás öltöztető, nagy akaratú várúrnő birodalmába! A kövek és magaslatok közt pompázó, sok-kapus belső várba, melynek ablakaiból már csak a Mennyekbe látni. Gyalog! No, jó, lehet, hogy azt az olcsó kis liftet is kipróbáljuk, de csak, hogy megmutassuk: nem fukar a magyar.

Volt még időnk ezután is, és Dobai Péter munkásságáról szerettünk volna tájékozódni, felkészülendő a májusi három-helyszínes konferenciára Szegeden, de aztán eszünkbe jutott Európa egyik szíve, e borzalmasan megsérült, balul járt Notre Dame katedrális, és akkor, megemlékezé-s és együttérzés okán, kerestünk egy videót Németh Gerle Katink és Ancikánk segítségével, mely videóval is aztán nem is elsősorban a tűzvészről, hanem az eleven, évszázadokon át regnáló, szépséges monumentumról emlékeztünk, gondolkodtunk…

Szólj hozzá!